Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Nejnovější zprávy

3.května 2024

Provoz mateřské školy o letních prázdninách

Helena Korecká

Prázdninový provoz a úplata za vzdělávání se řídí pravidly podle zákona č. 561/2004 Sb., školským zákonem a §3, §6 ods. 5 vyhlášky 14/2005, o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Po dohodě se zřizovatelem bude MŠ v provozu: od 1. do 4.7. 2024 a od 19.8. do 30.8. 2024.

VÝPOČET ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Školné v běžném školním roce stanoveno na 700,- Kč za kalendářní měsíc.

ČERVENEC 2024:

700,- Kč : 22 dní = 31,81

31,81 x 4 pracovní dny = 127,27 Kč

SRPEN 2024:

700,-Kč : 22 dní = 31,81

31,81 x 10 dní = 318,18 Kč

Děti, které nebudou navštěvovat MŠ během prázdninového provozu – nulová úplata.

Úplata za prázdniny se netýká dětí, které v tomto školním roce neplatí (povinné předškolní vzdělávání).

Úplatu za prázdninový provoz poukažte pod přiděleným variabilním symbolem nejpozději do 14.6. 2024 na účet MŠ, popř. v kanceláři ředitelky.

Stravné se bude vybírat podle aktuálního stavu (přeplatky X nedoplatky).

V Železném Brodě 2.5. 2024 

Helena Korecká


24.dubna 2024

Pokyny pro rodiče k zápisu 2024/2025

Helena Korecká

POKYNY PRO RODIČE K ZÁPISU 2024/2025

1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (Žádost, Lékařské potvrzení) stažením na webu naší mateřské školy v ELEKTRONICKÉM PŘEDZÁPISU nebo v souborech ke stažení (tiskněte oboustranně), případně si je v listinné podobě vyzvedne v mateřské škole.

2. Dokumenty řádně vyplněné, včetně originálu lékařského potvrzení, podepsané zákonným zástupcem dítěte, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy v termínu stanoveném ředitelkou. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

3. V MŠ zákonní zástupci obdrží potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem dítěte a termín k nahlédnutí do spisu dítěte.

4. Termín zveřejnění výsledku zápisu je stanoven na 30.5. 2024. Na webu školy a na dveřích MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí v pořadí dle plnění kritérií.

5. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude předáno zákonnému zástupci osobně 31.5. 2024, případně doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.

6. Zákonní zástupci přijatých dětí neprodleně oznámí, že dítě do MŠ nastoupí – pro případ, že by podávali přihlášku do více mateřských škol. V opačném případě zákonný zástupce vyplní formulář Žádost o zastavení přijímacího řízení a takto uvolněné místo bude postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.

7. Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde podepíší rozhodnutí o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání, vyzvednou si další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

8. Při nástupu dítěte do MŠ zákonní zástupci odevzdají řádně vyplněný evidenční list s potvrzením od lékaře, že dítě je zdravé a může do kolektivu, na kterém zároveň uvedou všechny osoby blízké, kterým udělí právo vyzvedávat dítě z MŠ.

Při prvotním vstupu dítěte do mateřské školy je nabízen individuálně adaptační režim, který zajistí postupné seznámení dítěte s prostředím a postupné navazování nových kontaktů. Délku a potřebnost adaptačního procesu dohodne pedagog se zákonným zástupcem na základě podmínek, a především potřeb dítěte.

V Železném Brodě 24. 4. 2024

Helena Korecká

ředitelka školy