Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny

Helena Korecká  |   149x  |  

Obsah

1.Úvodní ustanovení
2.Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy
2.1Práva a povinnosti dětí
2.2Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí
2.3Zákonní zástupci dětí mají právo
2.4Zákonní zástupci dětí jsou povinni
2.5Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy
2.6Pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně
3Provoz a vnitřní režim školy
3.1Účastníci stravování
3.2Provoz školní jídelny
3.3Cena stravného a platby
3.4Vnitřní režim školní jídelny
3.5Vnitřní řád školní jídelny, účinnost od 1.9.2019
4Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství, nebo násilí
4.1Bezpečnost a ochrana zdraví dětí
4.2Postup pro informování o úrazu
4.3Prevence sociálně-patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole
5Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny

1. Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny (dále jen ŠJ) je vydán v souladu s § 30 ZÁKONA Č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. (o školním stravování), vyhláškou č. 84/2005 Sb. (o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích) a vyhláškou 137/2004 Sb. (o hygienických požadavcích na stravovací služby), vše v platném znění. Vnitřní řád ŠJ je nedílnou součástí školního řádu a zásad školního stravování. Ve školní jídelně mají právo se stravovat děti a zaměstnanci školy v souladu s vnitřními předpisy školy. Přihláškou ke stravování strávník (zaměstnanec školy) nebo zákonný zástupce strávníka (dítěte) souhlasí s vnitřním řádem ŠJ a podmínkami školního stravování a je také povinen se průběžně seznamovat s veškerými změnami, které jsou vyvěšeny na nástěnce u ŠJ nebo na webových stránkách školy ms-stavbaru.webnode.cz (v hlavním menu). Vnitřní řád je k dispozici v ředitelně školy, u vedoucí školní jídelny a na webových stránkách školy.

2. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

2.1 Práva a povinnosti dětí

 • Každé dítě navštěvující MŠ má právo na celodenní stravu a pitný režim
 • Dítě má právo odmítnout stravu.
 • Dítě má právo být respektováno (při volbě druhu a množství stravy).
 • Dítě má povinnost dodržovat daná pravidla při stravování v MŠ a vnitřní řád školní jídelny.
 • Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků i ostatních pracovníků mateřské školy během stravování.
 • Dítě má povinnost šetrně zacházet a nádobím a ostatními předměty a věcmi v prostorách jídelny MŠ.
 • Dítě má právo na kulturní prostředí při stolování.
 • Dítě má právo na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií.
 • Dítě má právo na dostatek času na konzumaci stravy.

2.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

 • Zákonní zástupci mají právo na informaci o průběhu stravování dítěte v MŠ.
 • Zákonní zástupci mají právo první den nemoci odebrat stravu dítěte do jídlonosičů.
 • Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se k záležitostem týkajících se stravování dítěte v MŠ.
 • Zákonní zástupci mají povinnost sdělit personálu MŠ alergie a jiné reakce dítěte na daný druh potraviny.
 • Zákonní zástupci mají povinnost řídit se vnitřním řádem výdejny školy.
 • Zákonní zástupci mají povinnost platit za odebranou stravu v daném termínu.

2.3 Zákonní zástupci dětí mají právo

 • vznést připomínky či návrhy k práci školní jídelny prostřednictvím vedoucí ŠJ nebo ředitelky školy.
 • odebrat si stravu za první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole.

2.4 Zákonní zástupci dětí jsou povinni

 • řádně vyplnit přihlášku do ŠJ
 • informovat školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte a jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ohled ze zdravotního hlediska
 • včas uhradit náklady na školní stravování
 • dodržovat termín odhlašování obědů
 • odhlásit stravování dítěte den předem nebo ráno do 8 hodin

2.5 Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy

 • Dohled nad dětmi je zabezpečován pracovníky mateřské školy.
 • Děti jsou ve vztahu k pedagogickým pracovníkům i ostatním pracovníkům mateřské školy povinny dodržovat pravidla slušného chování.
 • Vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti.

2.6 Pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně

 • Děti, zaměstnanci školy i zákonní zástupci žáků se k sobě chovají slušně a ohleduplně.
 • Děti prokazují úctu pedagogickým i ostatním pracovníkům školy, zdraví je při setkání, stejně jako ostatní dospělé návštěvníky školy.
 • Dohled ve školní jídelně vydává dětem pokyny, které souvisí s plněním Vnitřního řádu ŠJ a se zajištěním bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.

3. Provoz a vnitřní režim školní jídelny

3.1 Účastníci stravování

 • ŠJ především zajišťuje stravování dětí v době jejich pobytu v mateřské škole a umožňuje stravování vlastních zaměstnanců školy.
 • V případě opakovaného nedodržování vnitřního řádu ŠJ (zejména ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování), má ředitelka školy právo po předchozím upozornění vyloučit strávníka ze stravování ve ŠJ.

3.2 Provoz školní jídelny

Doba výdeje stravy:

 • svačina od 8.30 hodin
 • oběd od 11.30 hodin
 • odpolední svačina od 14.30 hodin
 • Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou č. 84/2005 a vnitřním platovým předpisem.
 • Vydávaná strava je určena ke konzumaci v prostorách školní jídelny. Škola si vyhrazuje právo na úpravu režimu konzumace těchto součástí oběda.
 • Pro děti se obědy do jídlonosičů vydávají v ceně finanční normy pouze první den onemocnění. První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt v MŠ (následně je zákonný zástupce povinen stravu odhlásit). Za odnesenou stravu ze ŠJ nemají pracovníci ŠJ zodpovědnost.
 • Odhlášky se v pracovní dny provádějí den předem, nejpozději do 8.00 hodin. Strávníci musí být v době nemoci odhlášeni! Neodhlášená strava je strávníkům naúčtována. Na náhradu není nárok. Odhlášky se provádí : osobně, telefonicky: 778 533 630 .
 • Zákonný zástupce je povinen odhlásit stravování do druhého dne nepřítomnosti dítěte ve škole (Vyhláška č. 107/2005 Sb., § 4, odst. 9). Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti ve škole doúčtována.
 • Jídelní lístek je vyvěšený na nástěnce u školní jídelny a na internetu (Jídelníček). Z provozních či dodavatelských důvodů si ŠJ vyhrazuje právo na změnu jídelníčku.
 • Školní jídelna vaří jedno jídlo. Všichni strávníci mají automaticky přihlášeno jedno jídlo.

3.3 Cena stravného a platby

a) Cena stravného pro školní rok 2019 – 2020 je:

Finanční norma

Děti 3-6 letcelodenní stravovánípolodenní stravování
Ranní svačina8,-8,-
Oběd21,-21,-
Odpolední svačina6,-0,-
Celkem35,-29,-
Děti 7 letcelodenní stravovánípolodenní stravování
Ranní svačina9,-9,-
Oběd22,-22,-
Odpolední svačina7,-0,-
Celkem38,-31,-

Strávníci jsou zařazeni do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Zaměstnanci 
Oběd35,-
Režie FKSP17,-
 • Stravné se platí převodem z jakéhokoliv účtu nebo hotovostně v MŠ. Nový strávník platí první platbu do 15. 9.
 • Způsob úhrady: příkazem z účtu, v hotovosti u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky MŠ.
 • Veškeré přeplatky jsou automaticky převáděny do záloh na stravování na další měsíc (popřípadě školní rok). Po dohodě s rodiči mohou být vráceny v hotovosti nebo na účet zákonného zástupce.

3.4 Vnitřní režim školní jídelny

 • Strava se vydává dítěti, pokud se daný den zúčastní předškolního vzdělávání. V případě nemoci se strava vydává rodičům do jídlonosiče pouze první den nepřítomnosti.

3.5 Vnitřní řád školní jídelny, účinnost 1. 9. 2019

 • Jídelna je samostatnou součástí MŠ. Děti přicházejí ke stolečkům pod dohledem učitelek.
 • Děti dbají pokynů učitelek a pracovníků školní kuchyně.
 • Děti si po příchodu ze šatny a toalety sednou ke stolečkům. Polévku nalévá paní kuchařka. Pro hlavní jídlo si každé dítě dojde samo k paní kuchařce. Po jídle odnášejí použité nádobí na odkládací pult.
 • Strávníci dodržují školní řád, vnitřní řád ŠJ a hygienická pravidla. Dbají na čistotu stravovacích prostor a udržování kulturního prostředí ŠJ.
 • Strávníci – zaměstnanci odebírají stravu pouze v den pracovní směny.

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

 • Děti jsou povinny chránit své zdraví i zdraví ostatních.
 • Děti jsou povinny řídit se řádem ŠJ, pokyny pedagogických i ostatních pracovníků školy.
 • Do prostoru školní jídelny nemají přístup osoby, které se nestravují nebo si neodebírají stravu do jídlonosičů.
 • Bezpečnost zajišťuje vždy učitelka.
 • Každý pracovník školy i ŠJ je povinen hlásit vedení školy (vedoucí ŠJ, ředitelce školy) veškeré závady na zařízení (osobně, prostřednictvím sešitu závad, který je uložen na polici v jídelně nebo hlásí paní školnici); v případě akutního ohrožení zdraví zajistí ve spolupráci s vedením školy náhradní prostory pro výdej a konzumaci jídla.

4.2 Postup pro informování o úrazu

 • Dítě hlásí každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně pedagogickému dohledu či jinému pracovníkovi školy.
 • Každý pracovník školy, který je informován o úrazu dítěte, je povinen zajistit první pomoc a neprodleně to oznámit zákonnému zástupci dítěte a vedení školy. Je povolán zákonný zástupce, aby zajistil případný transport za ošetřením dítěte.

4.3 Prevence sociálně-patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole

Každý pedagogický pracovník důsledně řeší a oznamuje vedení školy jakékoli náznaky projevu násilí, šikany a rasismu.

5. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny

 • Dítě má právo užívat zařízení školní jídelny.
 • Udržuje v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školní jídelny, dbá na čistotu
 • Za škodu na majetku ŠJ způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti bude vyžadována odpovídající náhrada od zákonného zástupce dítěte.

Vnitřní řád školní jídelny je účinný od 1.9.2019.

Grafika - podkova
Aktuality
Zveřejněno: 14.1.2021
Nové webové stránky MŠ

Vítejte na nových stránkách naší mateřské školy. Jsme rádi, že jste zavítali právě k nám.


Zveřejněno: 8.12.2020
Divadlo Koloběžka - náhradní termín

Vážení a milí rodiče, ve čtvrtek 10.12. od 8.30 hod. navštíví naši MŠ DIVADLO KOLOBĚŽKA s pohádkou O VESELÉM VÁNOČNÍM STROMEČKU.

Zveřejněno: 2.12.2020
Snížení úplaty za školné

Vážení rodiče,

z důvodu přerušení provozu MŠ a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., v platném znění, § 6 odst. 5, bude školné za měsíc listopad sníženo na 350,- Kč.

Přeplatek 150,- Kč si můžete odečíst při prosincové platbě.

Zobrazit vše

Grafika - podkova
Kontakty

Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Stavbařů 832,
468 22  Železný Brod
IČ: 70694991

778 493 489
spec.mszb@volny.cz
t8ak4zx

Zobrazit kontakty a mapu

Grafika - podkova
Kalendář akcí

Dnes je 17. června 2021
a svátek má Adolf.

Grafika - podkova
Anketa